AREAS OF LAW

On this page, you will find details about the legal areas in which we offer our services. Learn more about the specific content of these legal areas and how we can assist you in a professional manner.

01 | LEGAL ADVICE

Legal Advice

You can seek legal advice from us that consists of adequate professional guidance in all areas of law. Hereby the privacy of the client is respected.
02 | FAMILY LAW

Family Law

Family law is the part of civil law that deals with parentage, birth, marriage and divorce and other matters related to the capacity, family relations and powers of persons. You can seek legal guidance from us in matters such as divorce, custody arrangements, denial of legality, inheritance law, alimony, name change, etc.
03 | CRIMINAL LAW

Criminal Law

Criminal law is the part of the law that comes up when a crime is committed. These may involve a crime or an offense.In the area of Criminal Law, you can turn to us for legal assistance in a criminal case.
04 | CORPORATE LAW

Corporate Law

Corporate law is the part of private law that deals with legal entities such as Limited Liability Company (N.V.), Foundation, Sole Proprietorship etc.In this part of the law, we offer legal assistance in establishing a legal entity, a branch of a foreign company etc.
05 | CONTRACT LAW

Contract Law

Law of obligations is a part of civil law. An obligation arises when a unilateral or a bilateral legal act is committed. An obligation can arise from contracts such as a purchase agreement, rental agreement or employment contract or from a natural obligation.We can be of service to you for the drafting of contracts, general terms and conditions and the mediation of disputes such as defaults, monetary claims, etc.
06 | LABOR LAW

Labor Law

Labor law occurs between an employer and an employee, involving labor, wages and an authority relationship.  Our firm offers legal assistance to both employer and employee, in cases such as: wrongful dismissal as wrongful service termination, (drafting of employment contracts) etc.
07 | INHERITANCE LAW

Inheritance Law

Inheritance law is that part of the law that comes into play when an estate becomes vacant upon the death of a person in property matters. Who is entitled to the property of the deceased? Who should pay off the debts of the deceased? Inheritance law answers all these questions and regulates the property consequences when a person dies.
08 | LEASE LAW

Lease Law

Do you want to rent or lease something? Are you the tenant or landlord and want to be protected?Rental law protects both the rights of the tenant and landlord.
09 | PROPERTY LAW

Property Law

Property law regulates all that has to do with goods or property of persons. It is the right that is transferable to another person.Consider, for example, selling a house, a car, etc.
10 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN SURINAME

Intellectual Property Law in Suriname

Intellectual property law is the exclusive right that arises with a particular trademark that must be protected against trademark infringement. In Suriname, it is currently possible to register only goods with the Bureau of Intellectual Property Rights (BIE).In this area of law, we can respond, register and maintain trademarks as trademark agents.
01 | JURIDISCH ADVIES

Juridisch Advies

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies dat bestaat uit adequate professionele begeleiding op alle rechtsgebieden. Hierbij wordt de privacy van de cliënt gerespecteerd.
02 |FAMILIERECHT

Familierecht

Familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Bij ons bent u terecht voor de juridische begeleiding in zaken zoals echtscheidingen, gezagsvoorzieningen, ontkenning wettigheid, erfrecht, allimentatie, naamswijziging etc.
03 | STRAFRECHT

Strafrecht

Strafrecht is het deel van het recht die ter sprake komt bij het plegen van een strafbaar feit. Bij deze kan er sprake zijn van een misdrijf of een overtreding. Op het gebied van Strafrecht kunt u zich naar ons wenden voor rechtsbijstand bij een strafzaak.
04 | ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het deel van het privaatrecht dat zich bezig houdt met rechtspersonen zoals de Naamloze Vennootschap (N.V.), de Stichting, de Eenmanszaak etc. Bij dit deel van het recht bieden wij juridische bijstand bij het oprichten van een rechtspersoon, een filiaal van een buitenlandse onderneming etc.
05 | VERBINTENISSENRECHT

Verbintenissenrecht

Verbintenisenrecht is een deel van het burgerlijk recht. Een verbintenis ontstaat wanneer er een eenzijdige- of een tweezijdige rechtshandeling is gepleegd. Een verbintenis kan voortvloeien uit overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst of uit een natuurlijke verbintenis. Wij kunnen u van dienst zijn voor het opmaken van overeenkomsten, algemene voorwaarden en het bemiddelen van geschillen zoals bij wanprestatie, geldvorderingen etc.
06 | ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht doet zich voor tussen een werkgever en een werknemer, waarbij er sprake is van arbeid, loon en een gezagsrelatie. Ons kantoor biedt rechtsbijstand aan zowel de werkgever als de werknemer, bij gevallen zoals: onrechtmatig ontslag als onrechtmatig dienst beëindiging, (opmaken van arbeidscontracten) etc.
07 | ERFRECHT

Erfrecht

Het erfrecht is dat deel van het recht dat ter sprake komt wanneer een nalatenschap openvalt bij het overlijden van een persoon op vermogensrechtelijk gebed. Wie heeft recht op de goederen van de overledene? Wie moet de schulden aflossen van de overledene? Het erfrecht beantwoordt al deze vragen en regelt de vermogensrechtelijke gevolgen bij het overlijden van een persoon.
08 | HUURRECHT

Huurrecht

Wilt u iets huren of verhuren? Bent u de huurder of verhuurder en wilt u beschermd zijn? Het huurrecht beschermd zowel de rechten van de huurder als verhuurder.
09 | VERMOGENSRECHT

Vermogensrecht

Het vermogensrecht regelt al hetgeen te maken heeft met goederen oftewel eigendommen van personen. Het is het recht dat overdraagbaar is aan een ander. Denk aan bijvoorbeeld het verkopen van een huis, een auto enz.
10 | INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT IN SURINAME

Intellectueel Eigendomsrecht in Suriname

Intellectueel eigendomsrecht is het exclusieve recht dat ontstaat bij een bepaald merk dat beschermd moet worden tegen merken inbreuk. In Suriname is het momenteel mogelijk om alleen goederen in te schrijven bij het Bureau Intellectueel Eigendomsrecht (BIE). Op dit rechtsgebied kunnen wij als merken vertegenwoordiger inspelen, merken registreren en bijhouden.
01 | JURIDISCH ADVIES

Juridisch Advies

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies dat bestaat uit adequate professionele begeleiding op alle rechtsgebieden. Hierbij wordt de privacy van de cliënt gerespecteerd.
02 |FAMILIERECHT

Familierecht

Familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Bij ons bent u terecht voor de juridische begeleiding in zaken zoals echtscheidingen, gezagsvoorzieningen, ontkenning wettigheid, erfrecht, allimentatie, naamswijziging etc.
03 | STRAFRECHT

Strafrecht

Strafrecht is het deel van het recht die ter sprake komt bij het plegen van een strafbaar feit. Bij deze kan er sprake zijn van een misdrijf of een overtreding. Op het gebied van Strafrecht kunt u zich naar ons wenden voor rechtsbijstand bij een strafzaak.
04 | ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het deel van het privaatrecht dat zich bezig houdt met rechtspersonen zoals de Naamloze Vennootschap (N.V.), de Stichting, de Eenmanszaak etc. Bij dit deel van het recht bieden wij juridische bijstand bij het oprichten van een rechtspersoon, een filiaal van een buitenlandse onderneming etc.
05 | VERBINTENISSENRECHT

Verbintenissenrecht

Verbintenisenrecht is een deel van het burgerlijk recht. Een verbintenis ontstaat wanneer er een eenzijdige- of een tweezijdige rechtshandeling is gepleegd. Een verbintenis kan voortvloeien uit overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst of uit een natuurlijke verbintenis. Wij kunnen u van dienst zijn voor het opmaken van overeenkomsten, algemene voorwaarden en het bemiddelen van geschillen zoals bij wanprestatie, geldvorderingen etc.
06 | ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht doet zich voor tussen een werkgever en een werknemer, waarbij er sprake is van arbeid, loon en een gezagsrelatie. Ons kantoor biedt rechtsbijstand aan zowel de werkgever als de werknemer, bij gevallen zoals: onrechtmatig ontslag als onrechtmatig dienst beëindiging, (opmaken van arbeidscontracten) etc.
07 | ERFRECHT

Erfrecht

Het erfrecht is dat deel van het recht dat ter sprake komt wanneer een nalatenschap openvalt bij het overlijden van een persoon op vermogensrechtelijk gebed. Wie heeft recht op de goederen van de overledene? Wie moet de schulden aflossen van de overledene? Het erfrecht beantwoordt al deze vragen en regelt de vermogensrechtelijke gevolgen bij het overlijden van een persoon.
08 | HUURRECHT

Huurrecht

Wilt u iets huren of verhuren? Bent u de huurder of verhuurder en wilt u beschermd zijn? Het huurrecht beschermd zowel de rechten van de huurder als verhuurder.
09 | VERMOGENSRECHT

Vermogensrecht

Het vermogensrecht regelt al hetgeen te maken heeft met goederen oftewel eigendommen van personen. Het is het recht dat overdraagbaar is aan een ander. Denk aan bijvoorbeeld het verkopen van een huis, een auto enz.
10 | INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT IN SURINAME

Intellectueel Eigendomsrecht
in Suriname

Intellectueel eigendomsrecht is het exclusieve recht dat ontstaat bij een bepaald merk dat beschermd moet worden tegen merken inbreuk. In Suriname is het momenteel mogelijk om alleen goederen in te schrijven bij het Bureau Intellectueel Eigendomsrecht (BIE). Op dit rechtsgebied kunnen wij als merken vertegenwoordiger inspelen, merken registreren en bijhouden.
AREAS OF LAW

On this page, you will find details about the legal areas in which we offer our services. Learn more about the specific content of these legal areas and how we can assist you in a professional manner.

01 | LEGAL ADVICE

Legal Advice

You can seek legal advice from us that consists of adequate professional guidance in all areas of law. Hereby the privacy of the client is respected.
02 | FAMILY LAW

Family Law

Family law is the part of civil law that deals with parentage, birth, marriage and divorce and other matters related to the capacity, family relations and powers of persons. You can seek legal guidance from us in matters such as divorce, custody arrangements, denial of legality, inheritance law, alimony, name change, etc.
03 | CRIMINAL LAW

Criminal Law

Criminal law is the part of the law that comes up when a crime is committed. These may involve a crime or an offense.In the area of Criminal Law, you can turn to us for legal assistance in a criminal case.
04 | CORPORATE LAW

Corporate Law

Corporate law is the part of private law that deals with legal entities such as Limited Liability Company (N.V.), Foundation, Sole Proprietorship etc.In this part of the law, we offer legal assistance in establishing a legal entity, a branch of a foreign company etc.
05 | CONTRACT LAW

Contract Law

Law of obligations is a part of civil law. An obligation arises when a unilateral or a bilateral legal act is committed. An obligation can arise from contracts such as a purchase agreement, rental agreement or employment contract or from a natural obligation.We can be of service to you for the drafting of contracts, general terms and conditions and the mediation of disputes such as defaults, monetary claims, etc.
06 | LABOR LAW

Labor Law

Labor law occurs between an employer and an employee, involving labor, wages and an authority relationship.  Our firm offers legal assistance to both employer and employee, in cases such as: wrongful dismissal as wrongful service termination, (drafting of employment contracts) etc.
07 | INHERITANCE LAW

Inheritance Law

Inheritance law is that part of the law that comes into play when an estate becomes vacant upon the death of a person in property matters. Who is entitled to the property of the deceased? Who should pay off the debts of the deceased? Inheritance law answers all these questions and regulates the property consequences when a person dies.
08 | LEASE LAW

Lease Law

Do you want to rent or lease something? Are you the tenant or landlord and want to be protected?Rental law protects both the rights of the tenant and landlord.
09 | PROPERTY LAW

Property Law

Property law regulates all that has to do with goods or property of persons. It is the right that is transferable to another person.Consider, for example, selling a house, a car, etc.
10 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN SURINAME

Intellectual Property Law
in Suriname

Intellectual property law is the exclusive right that arises with a particular trademark that must be protected against trademark infringement. In Suriname, it is currently possible to register only goods with the Bureau of Intellectual Property Rights (BIE).In this area of law, we can respond, register and maintain trademarks as trademark agents.
AREAS OF LAW

On this page, you will find details about the legal areas in which we offer our services. Learn more about the specific content of these legal areas and how we can assist you in a professional manner.

01 | LEGAL ADVICE

Legal Advice

You can seek legal advice from us that consists of adequate professional guidance in all areas of law. Hereby the privacy of the client is respected.
02 | FAMILY LAW

Family Law

Family law is the part of civil law that deals with parentage, birth, marriage and divorce and other matters related to the capacity, family relations and powers of persons. You can seek legal guidance from us in matters such as divorce, custody arrangements, denial of legality, inheritance law, alimony, name change, etc.
03 | CRIMINAL LAW

Criminal Law

Criminal law is the part of the law that comes up when a crime is committed. These may involve a crime or an offense.In the area of Criminal Law, you can turn to us for legal assistance in a criminal case.
04 | CORPORATE LAW

Corporate Law

Corporate law is the part of private law that deals with legal entities such as Limited Liability Company (N.V.), Foundation, Sole Proprietorship etc.In this part of the law, we offer legal assistance in establishing a legal entity, a branch of a foreign company etc.
05 | CONTRACT LAW

Contract Law

Law of obligations is a part of civil law. An obligation arises when a unilateral or a bilateral legal act is committed. An obligation can arise from contracts such as a purchase agreement, rental agreement or employment contract or from a natural obligation.We can be of service to you for the drafting of contracts, general terms and conditions and the mediation of disputes such as defaults, monetary claims, etc.
06 | LABOR LAW

Labor Law

Labor law occurs between an employer and an employee, involving labor, wages and an authority relationship.  Our firm offers legal assistance to both employer and employee, in cases such as: wrongful dismissal as wrongful service termination, (drafting of employment contracts) etc.
07 | INHERITANCE LAW

Inheritance Law

Inheritance law is that part of the law that comes into play when an estate becomes vacant upon the death of a person in property matters. Who is entitled to the property of the deceased? Who should pay off the debts of the deceased? Inheritance law answers all these questions and regulates the property consequences when a person dies.
08 | LEASE LAW

Lease Law

Do you want to rent or lease something? Are you the tenant or landlord and want to be protected?Rental law protects both the rights of the tenant and landlord.
09 | PROPERTY LAW

Property Law

Property law regulates all that has to do with goods or property of persons. It is the right that is transferable to another person.Consider, for example, selling a house, a car, etc.
10 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN SURINAME

Intellectual Property Law in Suriname

Intellectual property law is the exclusive right that arises with a particular trademark that must be protected against trademark infringement. In Suriname, it is currently possible to register only goods with the Bureau of Intellectual Property Rights (BIE).In this area of law, we can respond, register and maintain trademarks as trademark agents.
01 | JURIDISCH ADVIES

Juridisch Advies

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies dat bestaat uit adequate professionele begeleiding op alle rechtsgebieden. Hierbij wordt de privacy van de cliënt gerespecteerd.
02 |FAMILIERECHT

Familierecht

Familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Bij ons bent u terecht voor de juridische begeleiding in zaken zoals echtscheidingen, gezagsvoorzieningen, ontkenning wettigheid, erfrecht, allimentatie, naamswijziging etc.
03 | STRAFRECHT

Strafrecht

Strafrecht is het deel van het recht die ter sprake komt bij het plegen van een strafbaar feit. Bij deze kan er sprake zijn van een misdrijf of een overtreding. Op het gebied van Strafrecht kunt u zich naar ons wenden voor rechtsbijstand bij een strafzaak.
04 | ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het deel van het privaatrecht dat zich bezig houdt met rechtspersonen zoals de Naamloze Vennootschap (N.V.), de Stichting, de Eenmanszaak etc. Bij dit deel van het recht bieden wij juridische bijstand bij het oprichten van een rechtspersoon, een filiaal van een buitenlandse onderneming etc.
05 | VERBINTENISSENRECHT

Verbintenissenrecht

Verbintenisenrecht is een deel van het burgerlijk recht. Een verbintenis ontstaat wanneer er een eenzijdige- of een tweezijdige rechtshandeling is gepleegd. Een verbintenis kan voortvloeien uit overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst of uit een natuurlijke verbintenis. Wij kunnen u van dienst zijn voor het opmaken van overeenkomsten, algemene voorwaarden en het bemiddelen van geschillen zoals bij wanprestatie, geldvorderingen etc.
06 | ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht doet zich voor tussen een werkgever en een werknemer, waarbij er sprake is van arbeid, loon en een gezagsrelatie. Ons kantoor biedt rechtsbijstand aan zowel de werkgever als de werknemer, bij gevallen zoals: onrechtmatig ontslag als onrechtmatig dienst beëindiging, (opmaken van arbeidscontracten) etc.
07 | ERFRECHT

Erfrecht

Het erfrecht is dat deel van het recht dat ter sprake komt wanneer een nalatenschap openvalt bij het overlijden van een persoon op vermogensrechtelijk gebed. Wie heeft recht op de goederen van de overledene? Wie moet de schulden aflossen van de overledene? Het erfrecht beantwoordt al deze vragen en regelt de vermogensrechtelijke gevolgen bij het overlijden van een persoon.
08 | HUURRECHT

Huurrecht

Wilt u iets huren of verhuren? Bent u de huurder of verhuurder en wilt u beschermd zijn? Het huurrecht beschermd zowel de rechten van de huurder als verhuurder.
09 | VERMOGENSRECHT

Vermogensrecht

Het vermogensrecht regelt al hetgeen te maken heeft met goederen oftewel eigendommen van personen. Het is het recht dat overdraagbaar is aan een ander. Denk aan bijvoorbeeld het verkopen van een huis, een auto enz.
10 | INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT IN SURINAME

Intellectueel Eigendomsrecht in Suriname

Intellectueel eigendomsrecht is het exclusieve recht dat ontstaat bij een bepaald merk dat beschermd moet worden tegen merken inbreuk. In Suriname is het momenteel mogelijk om alleen goederen in te schrijven bij het Bureau Intellectueel Eigendomsrecht (BIE). Op dit rechtsgebied kunnen wij als merken vertegenwoordiger inspelen, merken registreren en bijhouden.
01 | JURIDISCH ADVIES

Juridisch Advies

U kunt bij ons terecht voor juridisch advies dat bestaat uit adequate professionele begeleiding op alle rechtsgebieden. Hierbij wordt de privacy van de cliënt gerespecteerd.
02 |FAMILIERECHT

Familierecht

Familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk- en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen. Bij ons bent u terecht voor de juridische begeleiding in zaken zoals echtscheidingen, gezagsvoorzieningen, ontkenning wettigheid, erfrecht, allimentatie, naamswijziging etc.
03 | STRAFRECHT

Strafrecht

Strafrecht is het deel van het recht die ter sprake komt bij het plegen van een strafbaar feit. Bij deze kan er sprake zijn van een misdrijf of een overtreding. Op het gebied van Strafrecht kunt u zich naar ons wenden voor rechtsbijstand bij een strafzaak.
04 | ONDERNEMINGSRECHT

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het deel van het privaatrecht dat zich bezig houdt met rechtspersonen zoals de Naamloze Vennootschap (N.V.), de Stichting, de Eenmanszaak etc. Bij dit deel van het recht bieden wij juridische bijstand bij het oprichten van een rechtspersoon, een filiaal van een buitenlandse onderneming etc.
05 | VERBINTENISSENRECHT

Verbintenissenrecht

Verbintenisenrecht is een deel van het burgerlijk recht. Een verbintenis ontstaat wanneer er een eenzijdige- of een tweezijdige rechtshandeling is gepleegd. Een verbintenis kan voortvloeien uit overeenkomsten zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst of uit een natuurlijke verbintenis. Wij kunnen u van dienst zijn voor het opmaken van overeenkomsten, algemene voorwaarden en het bemiddelen van geschillen zoals bij wanprestatie, geldvorderingen etc.
06 | ARBEIDSRECHT

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht doet zich voor tussen een werkgever en een werknemer, waarbij er sprake is van arbeid, loon en een gezagsrelatie. Ons kantoor biedt rechtsbijstand aan zowel de werkgever als de werknemer, bij gevallen zoals: onrechtmatig ontslag als onrechtmatig dienst beëindiging, (opmaken van arbeidscontracten) etc.
07 | ERFRECHT

Erfrecht

Het erfrecht is dat deel van het recht dat ter sprake komt wanneer een nalatenschap openvalt bij het overlijden van een persoon op vermogensrechtelijk gebed. Wie heeft recht op de goederen van de overledene? Wie moet de schulden aflossen van de overledene? Het erfrecht beantwoordt al deze vragen en regelt de vermogensrechtelijke gevolgen bij het overlijden van een persoon.
08 | HUURRECHT

Huurrecht

Wilt u iets huren of verhuren? Bent u de huurder of verhuurder en wilt u beschermd zijn? Het huurrecht beschermd zowel de rechten van de huurder als verhuurder.
09 | VERMOGENSRECHT

Vermogensrecht

Het vermogensrecht regelt al hetgeen te maken heeft met goederen oftewel eigendommen van personen. Het is het recht dat overdraagbaar is aan een ander. Denk aan bijvoorbeeld het verkopen van een huis, een auto enz.
10 | INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT IN SURINAME

Intellectueel Eigendomsrecht
in Suriname

Intellectueel eigendomsrecht is het exclusieve recht dat ontstaat bij een bepaald merk dat beschermd moet worden tegen merken inbreuk. In Suriname is het momenteel mogelijk om alleen goederen in te schrijven bij het Bureau Intellectueel Eigendomsrecht (BIE). Op dit rechtsgebied kunnen wij als merken vertegenwoordiger inspelen, merken registreren en bijhouden.
AREAS OF LAW

On this page, you will find details about the legal areas in which we offer our services. Learn more about the specific content of these legal areas and how we can assist you in a professional manner.

01 | LEGAL ADVICE

Legal Advice

You can seek legal advice from us that consists of adequate professional guidance in all areas of law. Hereby the privacy of the client is respected.
02 | FAMILY LAW

Family Law

Family law is the part of civil law that deals with parentage, birth, marriage and divorce and other matters related to the capacity, family relations and powers of persons. You can seek legal guidance from us in matters such as divorce, custody arrangements, denial of legality, inheritance law, alimony, name change, etc.
03 | CRIMINAL LAW

Criminal Law

Criminal law is the part of the law that comes up when a crime is committed. These may involve a crime or an offense.In the area of Criminal Law, you can turn to us for legal assistance in a criminal case.
04 | CORPORATE LAW

Corporate Law

Corporate law is the part of private law that deals with legal entities such as Limited Liability Company (N.V.), Foundation, Sole Proprietorship etc.In this part of the law, we offer legal assistance in establishing a legal entity, a branch of a foreign company etc.
05 | CONTRACT LAW

Contract Law

Law of obligations is a part of civil law. An obligation arises when a unilateral or a bilateral legal act is committed. An obligation can arise from contracts such as a purchase agreement, rental agreement or employment contract or from a natural obligation.We can be of service to you for the drafting of contracts, general terms and conditions and the mediation of disputes such as defaults, monetary claims, etc.
06 | LABOR LAW

Labor Law

Labor law occurs between an employer and an employee, involving labor, wages and an authority relationship.  Our firm offers legal assistance to both employer and employee, in cases such as: wrongful dismissal as wrongful service termination, (drafting of employment contracts) etc.
07 | INHERITANCE LAW

Inheritance Law

Inheritance law is that part of the law that comes into play when an estate becomes vacant upon the death of a person in property matters. Who is entitled to the property of the deceased? Who should pay off the debts of the deceased? Inheritance law answers all these questions and regulates the property consequences when a person dies.
08 | LEASE LAW

Lease Law

Do you want to rent or lease something? Are you the tenant or landlord and want to be protected?Rental law protects both the rights of the tenant and landlord.
09 | PROPERTY LAW

Property Law

Property law regulates all that has to do with goods or property of persons. It is the right that is transferable to another person.Consider, for example, selling a house, a car, etc.
10 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN SURINAME

Intellectual Property Law in Suriname

Intellectual property law is the exclusive right that arises with a particular trademark that must be protected against trademark infringement. In Suriname, it is currently possible to register only goods with the Bureau of Intellectual Property Rights (BIE).In this area of law, we can respond, register and maintain trademarks as trademark agents.